+31 (0) 88 0705170 info@grootleerhuis.nl

Handboek DLP

Handboek DLP vraagbaak voor veilig werken in en om verontreinigde bodem

Veilig werken in en met verontreinigde bodem is gespecialiseerd werk en vol gevaren. Het Handboek DLP is  dé DLP vraagbaak en geeft met goed leesbare teksten, modellen en praktische voorbeelden antwoord op de belangrijkste vragen over veilig werken in en met verontreinigde bodem tijdens het werk.

Het is een praktisch en compleet naslagwerk voor iedereen die werkt in of met verontreinigde grond. Ook als lesboek voor de opleidingen DLP en R-DLP is het Handboek DLP (inclusief Praktisch gasmeten) zeer geschikt.

Test jouw kennis van veilig werken in en met verontreinigde bodem

Mag je als machinist ook (R)DLP-er zijn?

Test je kennis van veilig werken in en met verontreinigde grond. Check je antwoord in het Handboek DLP. Ben je nog niet in het bezit van het Handboek DLP? Bestel het handboek eenvoudig online

Is in de veiligheidsklasse ‘oranje’ altijd een veiligheidskundige nodig om dit werk op te starten?

Test je kennis van veilig werken in en met verontreinigde grond. Check je antwoord in het Handboek DLP. Ben je nog niet in het bezit van het Handboek DLP? Bestel het handboek eenvoudig online

Is de FIT-test voor een DLP-er verplicht?

Test je kennis van veilig werken in en met verontreinigde grond. Check je antwoord in het Handboek DLP. Ben je nog niet in het bezit van het Handboek DLP? Bestel het handboek eenvoudig online

Wat is het verschil tussen een DLP-er en RDLP-er?

Test je kennis van veilig werken in en met verontreinigde grond. Check je antwoord in het Handboek DLP. Ben je nog niet in het bezit van het Handboek DLP? Bestel het handboek eenvoudig online

Hoeveel extra tijd is er nodig bij een meting middels een slang?

Test je kennis van veilig werken in en met verontreinigde grond. Check je antwoord in het Handboek DLP. Ben je nog niet in het bezit van het Handboek DLP? Bestel het handboek eenvoudig online

Vraag 18: Is binnen het proces van initiatief- en gebruiksfase alleen sprake van arbeidsomstandigheden?
Nee, het milieuaspect speelt ook altijd een rol in het doorlopen van het proces van initiatie- tot vervolg. Kijk verder in het Handboek DLP gebruikersfase, module Procesdeel, blz. 403).
Vraag 17: Is er een universeel persoonlijk beschermingsmiddel dat de gebruiker kan beschermen tegen mechanische, elektrische, thermische, chemische, fysische en biologische risico’s?
Nee, er wordt per jaar circa 200 miljoen euro uitgegeven aan PBM’s die de gebruiker moet beschermen tegen de risico’s waarmee die te maken kan krijgen. Soms is een combinatie van beschermingsmiddelen noodzakelijk om de gebruiker te beschermen tegen een specifiek risico (bron: Handboek DLP, module 12.3, blz. 311).
Vraag 16: Is er verschil tussen het werken in ‘den droge’ en ‘in den natte’ bij verontreinigde (water)bodem?
Ja, bij de verschillende werktechnieken behoren ook verschillende beheersmaatregelen (bron: Handboek DLP, module 11.1, blz. 293).
Vraag 15: Werkt een Photo Ionisatie Detector (PID) volgens de ‘Brug van Wheat Stone’?
Nee, dit principe wordt toegepast bij explosiemeters uitgerust met zgn. half geleide sensoren (bron: Handboek DLP, module 9.5, blz. 254).
Vraag 14: Wordt de dampspanning uitgedrukt in mbar bij 20 graden Celsius?
Ja, dat klopt. Kijk voor meer uitleg over de dampdichtheid en zelfontbrandingstemperatuur in het Handboek DLP, module 9.1.4, blz. 198.
Vraag 13: Je gaat aan het werk in de nieuwe veiligheidsklasse Oranje. Moet er dan voorafgaand aan de uitvoering een kick-off plaatsvinden?
Ja, dit is verplicht. Ook in de nieuwe veiligheidsklasse indeling (bron: Handboek DLP, module 8.1, blz. 180).
Vraag 12: Je bent 17 jaar en werkzaam in de verontreinigingsklasse Rood niet vluchtig. Moet je dan gezondheidskundig onderzocht worden?
Nee, je mag als 17-jarige niet op een locatie werken die als veiligheidsklasse Rood niet vluchtig is ingedeeld (bron: Handboek DLP, module 7.1, blz. 167).
Vraag 11: In de werkvoorbereiding voorafgaand aan de uitvoeringsfase wordt de voorlopige Veiligheidsklasse opgegeven. Moet deze inhoudelijk gecontroleerd worden alvorens deze definitief te maken?
Ja, dat wordt door de opdrachtnemer gedaan (bron: Handboek DLP, module 6.3 V&G-verplichting in de Uitvoeringsfase blz. 154).
Vraag 10: Wordt de veiligheidskundige deskundigheid ook gevraagd bij het opstellen van het V&G-plan?

Ja, dit kun je terugvinden in module 5 (blz. 134) en module 6 (blz. 153) van het Handboek DLP.

Vraag 9: Is de Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP) een deskundigheid zoals in de SIKB-documenten beschreven?

Ja, de taken en verantwoordelijkheden vallen onder SIKB 7000 (bron: Handboek DLP module 5, 5.1)

Vraag 8: Zijn de DLP-er en de R-DLP-er beiden individueel inzetbaar op het werk als dat is ingedeeld in de veiligheidsklasse zwart?

Nee, alleen de R-DLP-er mag zijn/haar werkzaamheden uitoefen op een werk dat is ingedeeld in de veiligheidsklasse Zwart (bron: Handboek DLP module 5, 5.2).

Vraag 7: Je bent 17 en kunt vakantiewerk doen bij een aannemer. Het werk betreft graven in verontreinigde bodem (veiligheidsklasse Zwart). Mag dit werk door jou worden gedaan?

Nee, voor het verrichten van werkzaamheden in verontreinigde bodem is de minimum leeftijd 18 jaar (bron: Handboek DLP module 4, 4.4.4).

VRAAG 6: Moet een cabine van een mobiele graafmachine die wordt ingezet in de veiligheidsklasse Rood, voorzien zijn van een overdrukfiltersysteem?
ANTWOORD Ja, een mobiele graafmachine ingezet in de veiligheidsklasse Rood, moet voorzien zijn van een overdrukfiltersysteem? (bron: Handboek DLP module 4, 4.4.4).
VRAAG 5: Wordt de definitieve veiligheidsklasse bepaald voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden?
ANTWOORD Ja, dit wordt door de uitvoerende partij voorafgaand aan de werkzaamheden door de veiligheidskundige bepaald. (bron: Handboek DLP module 3, 3.3).
VRAAG 4: Is SRC een (giftige) stof die maakt dat het werk uitgevoerd moet worden in de veiligheidsklasse Zwart?
ANTWOORD Nee, SRC (Serious Risk Concentration) de schadelijkheid door blootstelling aan de mens. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van de stof in de verschillende materie waarin het aanwezig is (bron: Handboek DLP module 3, 3.2).
VRAAG 3: Is de veiligheidsklasse Oranje/Rood/Zwart te vergelijken met de veiligheidsklasse T&F klasse?
ANTWOORD Ja, het betreft namelijk in beide gevallen de veiligheidsklasse waarin het werk moet worden uitgevoerd (bron: Handboek DLP-module 3, 3.1).
VRAAG 2: Zijn alleen werkgever en werknemer betrokken bij het werken in of met verontreinigde grond?
ANTWOORD Nee, Er zal altijd sprake moeten zijn van een goed overleg. Dit betekent dat de werkgever/opdrachtgever en de werknemer/opdrachtnemer moeten samenwerken. Zij moeten samen overleggen over de veiligheid op de werkplek. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is hierover duidelijk. De opdrachtgever is verplicht zich in de Ontwerpfase ervan te vergewissen, dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden, die gelden in de Uitvoeringsfase, na te komen.(bron: Handboek DLP).
VRAAG 1: Kun je alleen met het volgen van de Arbeidsomstandighedenwet aan het werk in of met verontreinigde bodem?
ANTWOORD Nee, voor het werken in en met verontreinigde bodem (zoals bij een milieukundig bodemonderzoek, grond- en of baggerwerk) zijn twee kaderwetten van belang, namelijk: de Arbeidsomstandighedenwet én de Milieu-wet-en regelgeving (bron: Handboek DLP).